Salgs- og leveringsbetingelser

Pajo-Bolte A/S Version: 25.02.2015-1

 1. Generelt

  1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.
  2. Parterne er således enige om, at disse salgs- og leveringsbetingelser skal have forrang forud for købers generelle betingelser.
 2. Tilbud og ordrekræftelser

  1. Sælgers tilbud er gældende i 8 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt.
  2. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende.
 3. Priser og emballage

  1. Sælgers priser fremgår af Sælgers tilbud eller ordrebekræftelser. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
  2. Alle priser opgives eksklusiv fragt, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.
  3. Er der intet angivet vedrørende emballage, skal priserne anses for at omfatte sælgerens standardemballage.
  4. Transportemballage debiteres til dagspris, og kan ikke returneres.
 4. Mængde og vægt

  1. Forbehold om afvigelse fra aftalt vægt eller mængde gælder alene, såfremt parterne udtrykkeligt har aftalt dette.
  2. Ved specielt fremstillede skaffevarer forbeholder Sælger sig retten til at over/underlevere +/-10%.
 5. Levering

  1. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.
  2. Er ingen leveringsklausul aftalt, skal levering anses for at ske "Ex works".
 6. Leveringstid - forsinkelse

  1. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 11 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes købers forhold eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt af sælger. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.
  2. Hvis sælger ikke leverer materiellet i rette tid, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 8 uger, for levering og herved angive, at han agter at hæve aftalen, hvis levering ikke sker inden for denne passende frist. Såfremt levering ikke finder sted inden for denne sidste frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen.
  3. Hvis køber hæver aftalen i henhold til punkt 6.2., har han krav på erstatning fra sælger for de rimelige meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende materiel fra anden side.
  4. Køber har ikke herudover ret til nogen erstatning i anledning af sælgers forsinkelse.
  5. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har han - med mindre andet er aftalt - ikke ret til nogen erstatning i anledning af sælgers forsinkelse.
 7. Betaling

  1. Betaling skal erlægges 30 dage efter levering og afsendelse af faktura.
  2. Undlader køber at modtage materiellet på den aftalte dag, skal betaling desuagtet erlægges som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.
  3. Betaler køber ikke til aftalt tid, har sælger fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats som gælder i henhold til renteloven i Danmark.
  4. Såfremt køber ikke efter 3 måneder har betalt det forfaldne beløb, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen og foruden morarenter at kræve erstatning af køber for det tab han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.
 8. Ejendomsforbehold og returvarer

  1. Materiellet forbliver sælgers ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud.
  2. Skaffevarer eller varer der er hjemtaget på foranledning af køber tages ikke retur.
  3. Kun efter forudgående aftale modtages varer retur.
  4. Såfremt varerne modtages retur, skal varerne returneres ubrugte, i mangelfri stand, og i original ubrudt emballage.
  5. Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 15 % dog minimum kr. 500,00 til dækning af omkostninger i forbindelse med Sælgers indlagring. Evt. returfragt påhviler Køber.
 9. Ansvar for mangler

  1. Køber skal straks ved modtagelsen, og inden varerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.
  2. Reklamationer over mangler, herunder mængde/afvigelser, der er eller burde være konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks. Ved øvrige mangler skal der reklameres straks, efter at køber burde have opdaget manglen og senest inden 6 måneder efter leve- ringen har fundet sted. Undlader køber dette, fortaber han retten til erstatningsleverance i henhold til punkt 9.3.
  3. Ved rettidig reklamation forpligter Sælger sig til inden for en periode af et år regnet fra leveringsdagen at levere nyt materiel som erstatning for materiel, der er mangelfuldt på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.
  4. Hvis sælger ikke leverer erstatningsmateriel inden rimelig tid efter, at køber har reklameret, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af materiellet.
  5. Hvis køber hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af sælger for de meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende materiel fra anden side.
  6. Sælger har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatnings materiel udover det i punkterne 9.4. - 9.6 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage, herunder driftstab tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i sælgers ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
  7. Uanset det i dette punkt 9 anførte, kan sælgers erstatningskrav aldrig overstige DKK 1.000.000.
 10. Ansvar for tingskade forvoldt af materiellet

  1. Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger efter dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvarlig for over for køber.
  2. Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:
   • a. På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse.
   • b. På produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.
  3. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for indirekte tab eller følgetab såsom, rentetab, moms, indtægtstab, driftstab, avancetab.
  4. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
  5. Uanset det i dette punkt 10 anførte, kan sælgers erstatningskrav aldrig overstige DKK 1.000.000.
 11. Ansvarsfrihed (Force majeure)

  1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valuta restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt i nævnte omstændigheder.
  2. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse af aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.
  3. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
  4. Hvis en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden for 3 måneder, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.
 12. Tvister lovvalgt

  1. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende salgs- og leveringsbetingelsernes eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal have sæde i Aalborg.
  2. Alle tvister, der måtte opstå i anledning af parternes aftaler eller disse salgs- og leveringsbetingelser, skal bedømmes efter dansk ret.

Dag til dag levering

Bestil inden kl. 16 og få afsendt samme dag

(Fredag inden kl. 14.00)

Fantastisk kundeservice

Personlig og faglig rådgivning

24 timers vagttelefon

Vi sidder klar, så du ringer bare!

© 2021 . Alle rettigheder forbeholdes . PAJO-Bolte